1. Ochrana údajů v kostce

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji.
se stane, když navštívíte tyto webové stránky. Osobními údaji jsou všechny údaje, kterými
lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů
Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů uvedené pod tímto textem.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje
Viz oddíl „Informace o správci údajů“ v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být např.
údaje zadané do kontaktního formuláře.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte webové stránky prostřednictvím našich IT systémů.
zaznamenané. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo denní čas).
zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další
Údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemcích a účelu svých údajů.
uložené osobní údaje. Máte také právo požádat o opravu nebo změnu údajů.
požádat o vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů,
tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo odvolat svůj souhlas na adrese
za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
V souvislosti s touto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytika a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu dochází před
zejména u tzv. analytických programů.
Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím textu.
Zásady ochrany osobních údajů.

2. Hosting

IONOS

Naše webové stránky hostujeme u společnosti IONOS SE. Poskytovatelem je IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410
Montabaur (dále jen IONOS). Když navštívíte naše webové stránky, IONOS zaznamenává různé soubory protokolu
včetně vašich IP adres. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti IONOS:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.
Používání systému IONOS je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme a
oprávněný zájem na zajištění co nejspolehlivější prezentace našich webových stránek. Pokud
byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl.
6 odst. 1 písm. a) DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas umožňuje ukládání souborů cookie, resp.
Přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG.
zahrnuje. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování smlouvy

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV).
Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že
osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a pod
Zpracováno v souladu s GDPR.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s vašimi
osobní údaje důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a také
těchto zásad ochrany osobních údajů.
Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje.
Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Současné
Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak
a za jakým účelem se tak děje.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) není v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
mohou mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Petr Lakomý
Zlínská 627/20, Liberec, 460 07, Česká republika
Telefon: +420 777 210011
E-mail: lakomy@metalsafe.cz

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými osobami ovládá
účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).
rozhoduje.

Doba trvání paměti

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, budou uchovávány následující údaje.
Vaše osobní údaje u nás, dokud nezanikne účel jejich zpracování. Pokud jste
oprávněnou žádost o výmaz nebo odvolání souhlasu se zpracováním údajů,
vaše údaje budou vymazány, pokud nemáme jiné zákonem povolené důvody pro jejich uchovávání.
osobních údajů (např. lhůty uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v případě
v druhém případě se výmaz provede poté, co tyto důvody pominou.

Všeobecné informace o právním základu zpracování údajů na této stránce
Webové stránky

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje následujícími způsoby.
Základ čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO, pokud se jedná o zvláštní kategorie údajů.
zpracovávány v souladu s čl. 9 odst. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním
osobních údajů do třetích zemí, je zpracování údajů prováděno také na základě čl.
49 odst. 1 písm. a) DSGVO. Pokud souhlasíte s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím v
vašeho koncového zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů se provádí navíc.
na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Jsou vaše údaje pro
Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše osobní údaje.
údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Kromě toho zpracováváme vaše údaje, pokud jsou
jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f).
DSGVO. Příslušné právní základy v každém jednotlivém případě jsou vysvětleny v následujících bodech
odstavce těchto zásad ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Můžete udělit
kdykoli odvolat již udělený souhlas. Zákonnost údajů shromážděných do odvolání souhlasu
Zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR
MAJÍ PRÁVO KDYKOLI ODSTOUPIT OD SMLOUVY Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JEJICH KONKRÉTNÍ SITUACE.
VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
TO PLATÍ I PRO NÁMITKU ZALOŽENOU NA TĚCHTO USTANOVENÍCH.
PROFILOVÁNÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO,
PŘEČTĚTE SI PROSÍM TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD JSTE PROTI,
NEBUDEME NADÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, JE TO
POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ.
PROKÁZAT, ŽE JEJICH ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY JSOU NADŘAZENÉ NEBO ŽE
ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K PROSAZOVÁNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ ÚDAJŮ.
PRÁVNÍ NÁROKY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 DSGVO).
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU,
MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ.
DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY
TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU.
SPOJENÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
NÁSLEDNĚ JIŽ NEPOUŽÍVÁ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (ROZPOR S PRAVIDLY).
PODLE ČL. 21 ABS. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u soudu.
dozorovému úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, jejich pracoviště.
nebo místo údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva.
správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo odvolat údaje, které jsme shromáždili na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy.
automatizované zpracování, sobě nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu.
předání údajů. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci údajů, můžete
to bude provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

Zveřejnění, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat.
Informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a o tom.
účel zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Pro tento účel a
v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v
následující případy:

 • Pokud zpochybníte správnost svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, požadujeme.
  obvykle je čas to zkontrolovat. Po dobu trvání kontroly máte právo na
  omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete se obrátit na
  požadovat omezení zpracování údajů namísto jejich vymazání.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale chcete je použít k výkonu,
  obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo, namísto
  požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno vyrovnání mezi.
  vaše a naše zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy jsou to.
  máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  na poptávku.
 • Jestliže jste omezili zpracování svých osobních údajů, budou tyto údaje – od.
  ukládání – pouze s vaším souhlasem nebo za účelem tvrzení, výkonu nebo
  obrana právních nároků nebo ochrana práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
  právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie, nebo
  členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako je např.
Například objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají šifrování SSL nebo TLS.
Šifrované připojení poznáte podle toho, že v adresním řádku prohlížeče je v záhlaví napsáno
„http://“ se změní na „https://“ a na liště prohlížeče se objeví symbol zámku.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být zneužita.
číst třetími stranami.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků za účelem zasílání
Zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto zamítá. Na adrese
Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání.
reklamní informace, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Sušenky

Naše internetové stránky používají tzv. „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na webových stránkách.
nepoškodí vaše koncové zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání relace
(soubory cookie relace) nebo trvale (trvalé soubory cookie) uložené ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace
jsou po skončení návštěvy automaticky smazány. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení
uloženy, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.
V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran, pokud jste.
vstup na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité
Služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).
Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé
Funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení na displeji).
videí). Další soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.
Soubory cookie, které se používají k provádění procesu elektronické komunikace, k zajištění
určité vámi požadované funkce (např. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci.
webové stránky (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) jsou vyžadovány (nezbytné soubory cookie), jsou uloženy na
uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ.
Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, které jsou nezbytné pro.
technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud souhlas s
ukládání souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, bylo požadováno.
Zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1).
TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a
Povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně.
a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pomocí
Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.
Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat.
samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádat souhlas.

Poptávka e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících údajů.
(jméno, dotaz) za účelem zpracování vaší žádosti.
ukládáme a zpracováváme. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.
Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud se váš dotaz týká
související s plněním smlouvy nebo s prováděním opatření před uzavřením smlouvy.
je nezbytné. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu.
efektivní zpracování dotazů, které nám byly adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), nebo na vaše dotazy.
Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud byl vyžádán; souhlas lze kdykoli odvolat.
Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání.
odvolat svůj souhlas s uchováváním údajů nebo pokud již neplatí účel uchovávání údajů.
(např. po zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení –
zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama

Matomo

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu Matomo.
Pomocí systému Matomo jsme schopni shromažďovat údaje o používání našich webových stránek.
návštěvníky webových stránek a jejich analýzu. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kteří návštěvníci navštívili které stránky.
zobrazení stránek a z jakého regionu pocházejí. Zaznamenáváme také různé
soubory protokolů (např. IP adresa, odkazující stránka, použité prohlížeče a operační systémy) a může měřit, zda
návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).
Použití tohoto analytického nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Na stránkách .
Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl nabízet jak své, tak i jiné služby.
a optimalizovat jeho reklamu. Pokud je požadován odpovídající souhlas
zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 DSGVO.
TTDSG, pokud souhlas umožňuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v systému.
koncového zařízení uživatele (např. snímání otisků prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas je
kdykoli odvolatelná.

Hosting

Společnost Matomo hostujeme výhradně na vlastních serverech, takže všechna analytická data jsou uložena na našich serverech.
zůstávají a nepředávají se dál.

 

Zdroj:
https://www.e-recht24.de